Phường Trung Thành đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số

30-08-2021 15:23

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số.
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/8/2021 của của UBND thành phố Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Phường Trung Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
     Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trọng tâm là nắm được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện trong từng giai đoạn. Từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy phường giao nhiệm vụ cụ thể:
     - Đối với các đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
     - Đối với cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững nội dung Nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
    Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ và các Tổ chức, đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế (nếu có); sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Đảng ủy phường./


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 171879

PHƯỜNG TRUNG THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 5- phường Trung Thành- TP, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trung Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.140
  • trungthanh.tp@thainguyen.gov.vn